Ankerhagen Barnehage
Hjem Om BarnehagenDette er vi opptatt avBarnehagens mål og satsningerProsjekterende arbeidsmåteSøke barnehageplassKontakt oss  

Dette er vi opptatt av

Vår visjon
Vår visjon bygger på et sosiokulturelt læringssyn som sier at læring skjer i samhandling med våre omgivelser; mennesker, rom og verktøy. Barn konstruerer sin forståelse av verden gjennom samspill med omgivelsene, og er avhengige av omgivelser som imøtekommer deres utviklings- og læringspotensial. Gjennom de tre pedagoger; barn, voksen og rommet, kan barnas utviklings- og læringspotensial oppdages og utfordres.
Våre verdier
Verdiene er kulturbærere i vår organisasjon. Verdiene forteller hva vi står for, hva vi tror på og hva som er viktig for oss. De er en kilde til motivasjon og inspirasjon i vårt daglige arbeid på veien for å virkeliggjøre visjonen. Barnehagens verdigrunnlag i arbeidet med barna, i samarbeid med foreldrene og mellom personalet er:
  • Personalet skal jobbe SAMMEN mot barnehagens felles mål, satsning, visjon og verdier. Vi er 3 adskilte avdelinger, men jobber for at barn, foreldre og personal skal oppleve at de tilhører et fellesskap på huset.
  • Personalet skal skape TRYGGE relasjoner til barn, foreldre og kollegaer. Trygge relasjoner fordrer tillit, som er vårt ansvar å opparbeide i møte med hver enkelt.
  • Personalet skal være LYTTENDE i møte med barn, foreldre og kollegaer. De skal vise oppriktig interesse, og ikke bare lytte til hva andre sier med ord, men også til hva de utrykker med hele seg.
  • Personalet skal være ENGASJERT i møte med alle barn og foreldre. De skal by på seg selv, vise glede, humor og en genuin interesse for sitt arbeid. 

  Månestråle

Solglimt

Regnbuen
Footer


BarnehageWeb utviklet av Byte AS